Sat12.05 Sun12.06 Mon12.07 Tue12.08 Wed12.09 Thu12.10 Fri12.11
Full Body Duwane 08:00
Full Body Duwane 09:15
Full Body SBilal 10:30
Full Body SBilal 11:45
 
Full Body Emma 08:00
Full Body Emma 09:15
Full Body Emily 10:30
Full Body Emily 11:45
 
Full Body Stefano 06:15
Full Body Stefano 07:30
Full Body Joe Fro 10:45
Full Body Joe Fro 12:15
Full Body Jay 13:30
Full Body Jay 16:15
Full Body SJoe Fro 17:30
Full Body SJoe Fro 18:45
 
Upper/Core Stefano 06:15
Upper/Core Stefano 07:30
Upper/Core SJacob 10:45
Upper/Core SJacob 12:15
Upper/Core Jay 13:30
Upper/Core Jay 16:15
Upper/Core Joe Fro 17:30
Upper/Core Joe Fro 18:45
 
Lower/Core Maria 06:15
Lower/Core Maria 07:30
Lower/Core Antoine 10:45
Lower/Core Antoine 12:15
Lower/Core Emily 13:30
Lower/Core Emily 16:15
Lower/Core Jacob 17:30
Lower/Core Jacob 18:45
 
Core Maria 06:15
Core Maria 07:30
Core Zoe 10:45
Core Zoe 12:15
Core Joe Fro 13:30
Core Joe Fro 16:15
Core Maria 17:30
Core Maria 18:45
 
Bodyweight Jay 06:15
Bodyweight Jay 07:30
Bodyweight Emma 10:45
Bodyweight Emma 12:15
Bodyweight Duwane 13:30
Bodyweight Duwane 16:15
Bodyweight Connor 17:30
Heat Connor 18:45